0

Kleje

Kibri 39995 Klej modelarski z pędzelkiem 25 ml / 22,5g

Kibri 39995 Klej modelarski z pędzelkiem 25 ml / 22,5g
ocenaocenaocenaocenaocena
Cena: 20,30 PLN
Producent: Kibri
Indeks: KIBR-39995
EAN: 4026602399959
Status: Dostępny
Wysyłka: 17,00 PLN (przedpłata)
Opis produktu

Klej modelarski do plastiku

Posiada pędzelek, ułatwiający aplikację kleju

Pojemność: 25 ml / 22,5 g

Informacje o substancji niebezpiecznej

Symbole
GHS02: Flame GHS02: Łatwopalny
GHS07: bold exclamation mark GHS07: Substancja drażniąca
  (H) Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, (P) Zwroty wskazujące środki ostrożności
H H226: Łatwopalna ciecz i pary.
H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
  EUH066: Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry
P P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P261: Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.
P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
P280: Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu
P312: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć / lekarzem
P405: Przechowywać pod zamknięciem.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami

 

Komentarze
Ten produkt nie posiada jeszcze komentarzy

Kontakt ze sklepem

Napisz do nas lub zadzwoń. Chętnie odpowiemy na twoje pytania.