0

Regulamin sklepu

§ 1. O sklepie internetowym modelarski.eu

Sklep modelarski.eu, działający pod adresem www.modelarski.eu prowadzony jest przez

SK Model - Hurtownia Modeli i Artykułów Modelarskich Zbigniew Kownacki, Jednorożca 1A, 80-299 Gdańsk, NIP: 5840402849

 

§ 2. Opisy produktów

Wszelkie informacje zawarte w Sklep modelarski.eu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 i n. Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Produkty można przeglądać wg kategorii produktów lub wg producentów.

 

§ 3. Ceny

Wszystkie ceny podane w Sklep modelarski.eu wyrażone są w złotych polskich (PLN) i stanowią informację wiążącą od chwili złożenia zamówienia.

 

§ 4. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1.      Zamówienia w Sklep modelarski.eu przyjmowane są poprzez stronę: www.modelarski.eu i realizowane według kolejności ich składania.

2.      Składając zamówienie Klient dokonuje wyboru towaru, sposobu płatności oraz miejsca dostawy

3.      SK Model zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia z ważnych powodów, o zaistnieniu których niezwłocznie poinformuje Kupującego, w szczególności gdy z przyczyn niezależnych od SK Model (takich jak błąd systemu komputerowego) wykonanie umowy zgodnie ze złożonym zamówieniem okaże się niemożliwe lub znacznie utrudnione.

4.      Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę jest jednoznaczne z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącej obie strony.

5.      Do każdego zamówienia wystawiamy rachunek sprzedaży (paragon fiskalny). Na życzenie klienta wystawiamy faktury VAT (tylko w przypadku podania numeru NIP)

6.      Jeśli prowadzisz działalność gospodarcza i posiadasz numer NIP / VAT inny niż polski a zamówienie ma byc wysłany na teren Unii Europejskiej (do kraju innego niż Polska) poinformuj nas o wystawieniu faktury VAT przed złożeniem zamowienia i zapłaceniem za towar.

7.      W sytuacji, gdy umowa sprzedaży objęta jest mechanizmem odwrotnego obciążenia podatkiem VAT, do rozliczenia podatku VAT zobowiązany jest kupujący na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 

§ 5. Czas realizacji zamówienia

1.      Na czas oczekiwania składa się czas realizacji zamówienia przez obsługę sklepu i czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską.

2.      Czas realizacji zamówienia przez obsługę sklepu zależy od rodzaju towaru i jest podawany przy jego opisie w sklepie internetowym.

3.      W przypadku płatności kartą, przelewem lub szybką płatnością online termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji

 

§ 6. Sposoby płatności i dostawy

1. Sklep modelarski.eu oferuje następujące formy płatności za zamówiony towar: karty płatnicze, płatności online, BLIK, przelew bankowy, gotówka / karta przy odbiorze osobistym, pobranie (płatność kurierowi przy dostawie lub płatność w paczkomacie InPost)

2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A., ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, NIP: PL5851351185

3. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

4. Koszt dostawy jest uzależniony od wyboru formy płatności.

5. Zamówione produkty dostarczamy na terenie Polski, Austrii, Czech, Danii, Holandii, Niemiec i Słowacji za pośrednictwem firmy kurierskiej. Dostawa do Irlandii i Wielkiej Brytanii jest realizowane za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 

§ 7. Rezygnacja z zamówienia

W przypadku rezygnacji ze złożonego zamówienia prosimy o jak najszybszy kontakt z opiekunem sklepu na adres modelarski.eu@gmail.com. Rezygnacja z zamówienia jest możliwa tylko w przypadku jeśli towar nie został jeszcze wysłany do Klienta oraz zamówienie nie dotyczy towaru sprowadzanego na specjalne zamówienie Klienta.

 

§ 8. Odstąpienie od umowy. Zwroty

1.      Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), Klient który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny. Klient odsyła zwracany towar na własny koszt.

2.      Odstąpienie Klienta (konsumenta) od umowy kupna jest możliwe w terminie 14 dni od daty objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta (konsumenta) lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik lub od dnia zawarcia umowy.

3.      SK Model ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta (konsumenta) o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi dokonane przez niego płatności. SK Model może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4.      SK Model dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że Klient (konsument) wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. Jeżeli klient dokonał płatności z konta zagranicznego lub w innej walucie niż PLN to zwracana kwota może być pomniejszona o dodatkowe opłaty nałożone przez banki i kwoty wynikające z różnic kursowych.

5.      Klient (konsument) pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania. 

6.      SK Model dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient (konsument). W przypadku, gdy Klient za towar dokonał zapłaty przy odbiorze, powinien wyrazić zgodę na zwrot środków w razie odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty wtedy, gdy będzie odesłany kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

7.      Klient (konsument) ma obowiązek zwrócić przesyłką towar do SK Model, ul. Jednorożca 1A, 80-299 Gdańsk, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

8.      Zwrotowi nie podlegają produkty chronione prawami autorskimi, takie jak oprogramowanie, po usunięciu ich oryginalnego opakowania (usunięta folia, zniszczone opakowanie) oraz licencje imienne.

9.      Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć podpisane pisemne oświadczenie  o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży oraz numer konta bankowego, na jaki SK Model ma zwrócić zapłatę.


10.    Adres wysyłki: SK Model, ul. Jednorożca 1A, 80-299 Gdańsk.

11. Przedstawione wyżej warunki zwrotu towaru nie dotyczą podmiotów gospodarczych. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży jako firma/przedsiębiorca (zakup na fakturę) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ramach tzw. 14 dniowego zwrotu nie przysługuje.

 

§ 9. Reklamacje

1.      SK Model zobowiązany jest dostarczyć towar bez wad.

2.      W przypadku, gdy towar ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121) w tym m.in. art. 556 – 576.

3.      Klient ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy. Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną. Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz: (i) nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć, (ii) nie ma właściwości, o których Klient został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę, (iii) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę, (iv) została wydana kupującemu w stanie niezupełnym – np. zestaw kolejki elektrycznej bez zasilacza, choć powinien być w zestawie. Z kolei wada prawna może polegać na tym, że kupiony przez Klient towar (i) jest własnością osoby trzeciej, (ii) jest obciążony prawem osoby trzeciej albo (iii) cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

4.      W sytuacji wystąpienia wady Klient może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:

1.      wymiany towaru na nowy;

2.      naprawy towaru;

3.      obniżenia ceny;

4.      odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

5.      Wybór żądania zależy od Klienta. SK Model może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale może się to odbyć z uwzględnieniem następujących okoliczności:

1.      łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;

2.      charakter wady – istotna czy nieistotna;

3.      to, czy towar był wcześniej reklamowany.

6.      Jeśli Klient żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, SK Model może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Klienta: SK Model może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji Klient może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. SK Model musi wymienić towar lub usunąć wadę w rozsądnym czasie, który trwa nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych. Jeśli SK Model nie dochowa tego terminu, Klient może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności Sprzedawcy i upływu wyznaczonego terminu Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.

1.      byłaby niemożliwa do zrealizowania dla SK Model

2.      w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.

7.      SK Model odpowiada wobec Klienta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Przez rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. W takiej sytuacji to SK Model musi udowodnić, że wada powstała z winy Klienta. W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, tj. pomiędzy dwunastym a dwudziestym czwartym miesiącem od wydania towaru, Klient powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.

8.      W przypadku stwierdzenia wad towaru Klient ma prawo do niezwłocznego zgłoszenia reklamacji za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.modelarski.eu, mailowo na adres modelarski.eu@gmail.com lub pisemnie na adres: SK Model, ul. Jednorożca 1A, 80-299 Gdańsk. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi.

9.      Jeżeli żądanie złożone przez Klienta przy reklamacji dotyczy:

1.      naprawy towaru,

2.      wymiany towaru na nowy,

3.      obniżenia ceny towaru,

to na SK Model spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.

1.      Reklamowany towar należy odesłać wraz z informacją o przyczynie reklamacji na adres SK Model, ul. Jednorożca 1A, 80-299 Gdańsk, z dopiskiem "REKLAMACJA - SKLEP" albo złożyć reklamacje bezpośrednio w siedzibie SK Model, ul. Jednorożca 1A, 80-299 Gdańsk.

2.      Koszty poniesione przez Klienta związane z odesłaniem reklamowanego produktu zostaną zwrócone przez SK Model.

3.      SK Model wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi (z wyjątkiem umów zawieranych z konsumentami) na zasadach określonych przepisami prawa cywilnego (art. 558 k.c.).

 

§ 10. Recykling

1.      Kupujący sprzęt elektryczny lub elektroniczny ma prawo dokonać zwrotu w SK Model zużytego urządzenia tego samego rodzaju. W tym celu należy dostarczyć zużyty sprzęt do siedziby naszej firmy.

2.      Firma występuje w Rejestrze RZSEiE pod numerem: E0001614WZ, Nr rejestrowy BDO: 000001645

 

§ 11. Dane osobowe

1.      Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego SK Model w związku z zakupami jest SK Model - Hurtownia Modeli i Artykułów Modelarskich Zbigniew Kownacki. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży i mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych produktów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

2.      Dane osobowe są przechowywane i chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 

§ 12. Postanowienia końcowe

1.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2.      SK Model zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania zmienionego regulaminu na stronie www.modelarski.eu. Nie dotyczy to umów zawartych na podstawie regulaminu obowiązującego przed dokonaniem zmian, do których zastosowanie mieć będzie regulamin w dotychczasowym brzmieniu, chyba, że Kupujący po niezwłocznym zawiadomieniu go przez SK Model o wprowadzonych zmianach, wyrazi na nie zgodę.

 

§ 13. Dane kontaktowe

SK Model

ul. Jednorożca 1A, 80-299 Gdańsk

tel. 58 520 93 66

e-mail: modelarski.eu@gmail.com

 

§ 14. Konto bankowe

Numer konta bankowego prosimy wpisywać bez odstępów:

77 1240 1242 1111 0000 1587 1501

 


Kontakt ze sklepem

Napisz do nas lub zadzwoń. Chętnie odpowiemy na twoje pytania.